محاسبه قیمت جدید و تعداد سهام جایزه پس از افزایش سرمایه


قیمت سهم قبل از مجمع افزایش سرمایه تومان

تعداد سهام شما
% درصد افزایش سرمایهقیمت بازگشایی سهم پس از افزایش سرمایه : تومان


تعداد سهام جایزه شما:


تعداد حق تقدم شما:


ارزش حق تقدم (هربرگه*) : تومان


ارائه ای از بورس لند

کانال تلگرام