محاسبه قیمت جدید و تعداد سهام جایزه پس از افزایش سرمایه
تومان
قیمت قبل از مجمع
عدد
تعداد سهام شما
%
درصد افزایش سرمایه

تومان
: قیمت پس از افزایش سرمایه
عدد
: تعداد سهام جایزه شما
عدد
: تعداد حق تقدم شما
تومان
: ارزش حق تقدم (هربرگه*)
Social Media Services

Copyright © 2022 All Rights Reserved