02187654321
0
محتوای آبادا
شرکت آبادا

عرضه اولیه آبادا

خرید عرضه اولیه آبادا - تولید نیروی برق آبادان 📌تاریخ عرضه : چهارشنبه یکم مرداد ماه 99 👈 دامنه قیمتی: 1470 تا 1550 تومان 👈حداکثر سهمیه هر کد: 200 سهم 👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 310 هزار تومان