02187654321
0
محتوای خرید عرضه اولیه
بگیلان

عرضه اولیه بگیلان

خرید عرضه اولیه بگیلان - تولید نیروی برق گیلان 📌تاریخ عرضه : سه شنبه هفتم مرداد ماه ۹۹👈 دامنه قیمتی:  22000 تا 24000 ریال👈حداکثر سهمیه هر کد: 80 سهم👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 192 هزار تومان
شرکت آبادا

عرضه اولیه آبادا

خرید عرضه اولیه آبادا - تولید نیروی برق آبادان 📌تاریخ عرضه : چهارشنبه یکم مرداد ماه 99 👈 دامنه قیمتی: 1470 تا 1550 تومان 👈حداکثر سهمیه هر کد: 200 سهم 👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 310 هزار تومان