عرضه اولیه بگیلان

خرید عرضه اولیه بگیلان - تولید نیروی برق گیلان

📌تاریخ عرضه : سه شنبه هفتم مرداد ماه ۹۹

👈 دامنه قیمتی:  22000 تا 24000 ریال
👈حداکثر سهمیه هر کد: 80 سهم
👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 192 هزار تومان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *