02187654321
0
محتوای اخبار
logo

عرضه اولیه “سپیدار”

خرید عرضه اولیه سپیدار - شرکت سپیدار سیستم آسیا تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه 17 دی ماه ۹۹ دامنه قیمتی:  3980 تا 3800  تومان حداکثر سهمیه هر کد: 15 سهم حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 60/000 هزار تومان
اپال

خرید عرضه اولیه “اپال”

عرضه اولیه بوعلی - اُپال - شرکت فرآوری معدی کانی پارس 📌تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه 26 آذر ماه ۹۹ دامنه قیمتی:  1400 تا 1480 تومان حداکثر سهمیه هر کد: 700 سهم حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 1/036/000هزار تومان
بوعلی

خرید عرضه اولیه “بوعلی”

خرید عرضه اولیه بوعلی - شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 📌تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۹ دامنه قیمتی:  3936 تا 4143 تومان حداکثر سهمیه هر کد: 200 سهم حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 828.600 هزار تومان
کوثر بهمن

خرید عرضه اولیه “وکبهمن”

خرید عرضه اولیه "وکبهمن" - شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن 📌تاریخ ثبت سفارش: سه شنبه 18 آذر ماه ۹۹ دامنه قیمتی:  1420 تا 1448 تومان حداکثر سهمیه هر کد: 100 سهم حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 145 هزار تومان
logo-sepehrsaderat

عرضه اولیه “وسپهر” – فرابورس

خرید عرضه اولیه وسپهر - شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات 📌تاریخ ثبت سفارش: یکشنبه 30 شهریور ماه ۹۹ دامنه قیمتی:  950  تا 1010 تومان حداکثر سهمیه هر کد: 1100 سهم حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 1.111.000 تومان
ثامید

عرضه اولیه “ثامید”

خرید عرضه اولیه "ثامید" - شرکت توسعه و عمران امید 📌تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه 19 شهریور ماه ۹۹ دامنه قیمتی:  166  تا 175 تومان حداکثر سهمیه هر کد: 1200 سهم حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 210 هزار تومان
بپیوند

عرضه اولیه “بپیوند”

خرید عرضه اولیه "بپیوند" - شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس 📌تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه 11 شهریور ماه ۹۹ دامنه قیمتی:  1830 تا 1850 تومان حداکثر سهمیه هر کد: ۱۵۰ سهم حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 278.5 هزار تومان
گدُنا

عرضه اولیه “گدنا”

خرید عرضه اولیه گدنا - شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (فرابورس) 📌تاریخ ثبت سفارش: سه شنبه 28 مرداد ۹۹ دامنه قیمتی:  580 تا 600 تومان حداکثر سهمیه هر کد: 20 سهم حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 12 هزار تومان
غکوروش

عرضه اولیه “غکوروش”

خرید عرضه اولیه غکوروش - شرکت صنعت غدایی کوروش 📌تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه 29 مرداد ۹۹ دامنه قیمتی:  2755 تا 2900 تومان حداکثر سهمیه هر کد: 100 سهم حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 292 هزار تومان
ثبهساز

عرضه اولیه “ثبهساز”

خرید عرضه اولیه ثبهساز - شرکت بهساز کاشانه تهران 📌تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه 22 مرداد 99 👈 دامنه قیمتی:  20,90 تا 2,200 ریال 👈حداکثر سهمیه هر کد: 1000 سهم 👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 221 هزار تومان
1 2