عرضه اولیه “ثبهساز”

خرید عرضه اولیه ثبهساز - شرکت بهساز کاشانه تهران

📌تاریخ ثبت سفارش: چهارشنبه 22 مرداد 99

👈 دامنه قیمتی:  20,90 تا 2,200 ریال
👈حداکثر سهمیه هر کد: 1000 سهم
👈حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 221 هزار تومان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *